en | ge

General conditions


Unified Communications AG nabízí pod obchodním názvem pbxspace služby virtuální telefonní ústředny. Tyto Všeobecné podmínky upravují vztah mezi Unified Communications AG a uživatelem služeb pbxspace, pokud mezi oběma smluvními stranami nedošlo k jinému smluvnímu ujednání.


1. Výklad základních pojmů

1.1. SERVICE of virtual telephone Private Branch eXchange pbxspace

Předmětem této služby, která je dále označována jako pbxspace, je umožnit uživatelům využívat vlastností telefonní ústředny včetně některých nových pokrokových metod komunikace bez toho, aby takovou ústřednu nebo jiné podobné zařízení museli fyzicky vlastnit nebo provozovat.

1.2. INTERNET PORTAL

Internetová prezentace poskytovatele veřejně dostupná na adrese www.pbxspace.eu s aktuálním popisem služeb pbxspace a s možností jejích objednání.

1.3. PROVIDER

Služba pbxspace je poskytována v souladu se švýcarskými právními předpisy společností:
Unified Communications AG
at address Altgasse 82, 6340 Baar, Switzerland
Reg. number: CH-170.3.032.648-2
written in Register of Companies in canton Zug.

1.4. USER, APPLICANT, CUSTOMER

Uživatelem je každá osoba (právnická či fyzická), které poskytovatel po její registraci na www.pbxspace.eu zaslal registračním e-mailem autentizační parametry (uživatelské jméno a heslo) pro přístup k jedné ze služeb pbxspace.
Zájemcem je uživatel, který zdarma využívá časově omezených služeb pbxspace za účelem jejího vyzkoušení.
Zákazníkem je uživatel, který využívá zpoplatněných služeb pbxspace.

1.5. CONTRACT

Smluvní vztah vzniká potvrzením registračního e-mailu, který je uživateli zaslán bezprostředně po objednání některé ze služeb pbxspace prostřednictvím online registračního formuláře na www.pbxspace.eu. Nedílnou součástí takovéto objednávky je bezvýhradný souhlas s těmito Všeobecnými podmínkami v jejich aktuálním znění. Smluvní vztah končí dnem ukončení poskytování služeb.

1.6. PROVIDERS PARTNER

Právnická či fyzická osoba, se kterou poskytovatel spolupracuje na základě partnerské smlouvy v některých oblastech nabídky a realizace služeb.

1.7. CREDIT

Kladný zůstatek finančních prostředků u příslušné smlouvy (služby) zákazníka.

1.8. USER ACCOUNT

Každý uživatel získá po objednání služby pbxspace uživatelský účet, prostřednictvím něhož nejen spravuje své uživatelské údaje a prodlužuje či mění rozsah využívaných služeb, ale přistupuje i k vlastní službě virtuální telefonní ústředny. Přístup k uživatelskému účtu je možný výhradně přes internetový portál poskytovatele po zadání příslušného uživatelského jména a hesla.


2. Popis služby pbxspace

2.1. Služba pbxspace je službou virtuální telefonní ústředny. Jedná se o softwarovou ústřednu provozovanou na serverech poskytovatele, kde existuje tolik virtuálních ústředen, kolik je registrovaných uživatelů služby. Každý registrovaný uživatel spravuje „svoji“ ústřednu prostřednictvím internetového prohlížeče. Ve webovém rozhraní ústředny pak definuje nejméně jednoho uživatele ústředny, na kterého může zaregistrovat nejméně jedno koncové zařízení. Koncové zařízení je buď softwarový, nebo hardwarový telefon podporující protokol SIP. Pro odchozí hovory mimo ústřednu je nezbytné vytvořit nejméně jedno funkční propojení mezi ústřednou a telekomunikačním operátorem, kterého si volí sám uživatel. Vedle mocných pravidel směrování odchozích a příchozích hovorů, může uživatel využívat mnoho dalších prvků moderní komunikace, které jsou uvedeny v manuálech ústředny.

2.2. Hovory uskutečněné v rámci dané virtuální ústředny jsou zdarma. Přímé hovory mezi jednotlivými virtuálními ústřednami v rámci serverů poskytovatele nejsou možné. Odchozí hovory mimo virtuální ústřednu, tj. hovory uskutečněné přes některého telekomunikačního operátora, jsou zpoplatněny podle ceníku tohoto operátora.

2.3. Uživatel bere na vědomí, že délka hovorů udávaná službou pbxspace se může lišit od údajů daného telekomunikačního operátora, přes kterého se hovor uskutečnil.

2.4. Přípojným bodem služby je vnější bod technického zařízení přípojeného do veřejné sítě internet, na kterém je služba pbxspace provozována. Místem poskytování služby je sídlo poskytovatele.


3. Zahájení, délka a ukončení poskytování služeb

3.1. K využívání služeb pbxspace je nutná předchozí registrace uživatele na www.pbxspace.eu.

3.2. Rozhodné datum pro zahájení poskytování služeb je datum připsání platby za objednanou službu na bankovní účet poskytovatele. Výjimkou jsou bezplatné zkušební služby pbxspace, kde tímto datem je datum potvrzení registračního e-mailu.

3.3. Služby jsou poskytovány pouze na dobu určitou, přičemž její délku si volí uživatel při objednání služby. Služba může být tudíž zákazníkem ukončena bez jakékoliv výpovědní lhůty pouze dnem vypršení platnosti služby.

3.4. Objednanou službu může zákazník kdykoliv prodloužit zaplacením objednávky na prodloužení stávající služby či kdykoliv navýšit zaplacením objednávky na změnu stávající služby.

3.5. Objednání nové, resp. prodloužení či navýšení stávající služby je možné v okamžiku objednávky pouze na dobu nepřesahující 365 dní.

3.6. Datum vypršení služby lze kdykoliv ověřit v uživatelském účtu.

3.7. Pozastavení či přerušení služeb pbxspace na vlastní žádost uživatele není možné.

3.8. Zákazník odstupující předčasně od smlouvy je povinen toto sdělit poskytovateli e-mailem na support@pbxspace.eu. Zároveň se zavazuje poskytovateli zaplatit odstupné ve výši 100 % hodnoty zbylého kreditu a manipulační poplatek podle „Ceníku speciálních úkonů“ na základě faktury, která mu bude zaslána poskytovatelem na jeho kontaktní e-mail.

3.9. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv ukončit poskytování služeb při porušení některé z povinností uživatele uvedených v bodě č. 5 těchto podmínek.


4. Rozsah a druhy poskytovaných služeb

4.1. Aktuální informace o rozsahu a druzích služeb pbxspace jsou veřejně přístupné na internetovém portálu poskytovatele.

4.2. Uživatel prohlašuje, že se před objednáním příslušného druhu služby detailně seznámil s jejím rozsahem a že se bezvýhradně zavazuje k dodržování podmínek provozu služby. Tyto specifické podmínky jednotlivých služeb jsou nadřazeny těmto Všeobecným podmínkám.

4.3. Rozsah a druh objednaných služeb lze kdykoliv v uživatelském účtu změnit. Již objednanou službu je možné pouze prodloužit případně navýšit rozsah či kvalitu objednaných služeb (upgrade). Objednané změny vstupují v platnost ihned po zaplacení, tj. rozsah a druh objednaných služeb nelze měnit k budoucímu datu. Změna služby ve smyslu snížení jejího rozsahu či kvality (downgrade) není možná.


5. Ceny poskytovaných služeb a platby

5.1. Aktuální informace o cenách služeb pbxspace jsou veřejně přístupné na internetovém portálu poskytovatele.

5.2. Zkušební služby jsou zdarma. Placené služby jsou poskytovány formou předplatného.

5.3. Je věcí zákazníka před vypršením platnosti služby vyčerpat veškeré finanční prostředky na jeho uživatelském účtu. Částka nečerpaného předplatného je nevratná.

5.4. Veškeré platby jsou prováděny výhradně bezhotovostní platbou ve prospěch bankovního účtu poskytovatele, a to prostřednictvím internetové platební brány PayPal, případně jinou webovým rozhraním poskytovatele nabízenou metodou.

5.5. Zákazník akceptuje daňový doklad vytvořený automatizovaným fakturačním systémem poskytovatele v okamžiku připsání částky předplatného na účet poskytovatele. Daňové doklady jsou dostupné v uživatelském účtu pod položkou Platby/Faktury. Zákazník je oprávněn tyto doklady vytisknout bez jakékoliv jejich úpravy dle možností a nastavení svého počítače a tiskárny. Zákazník akceptuje daňový doklad bez podpisu a otisku razítka. Za správnost osobních údajů, ze kterých jsou generovány daňové doklady, zodpovídá výhradně uživatel. Jakákoliv dodatečná změna údajů uvedených na daňovém dokladu není možná.


6. Práva, povinnosti a odpovědnost uživatele

6.1. Přístupem ke kterékoliv ze služeb pbxspace nebo zmocněním jiných osob k témuž, akceptuje uživatel tyto Všeobecné podmínky.

6.2. Uživatel je povinen využívat službu pbxspace tak, aby tím nedocházelo k porušování žádných právně závazných předpisů, dobrých mravů či všeobecně uznávaných pravidel užívání internetu. V opačném případě nese odpovědnost z toho vyplývající.

6.3. Uživatel je povinen si zajistit sám veškerá povolení třetích stran, která jsou event. nezbytná k plnohodnotnému využívání služeb pbxspace, pokud není smluvně stanoveno jinak. Uživatel je povinen ve své režii a na své náklady si zajistit parametry a kvalitu přenosové trasy k přípojnému bodu služby. Event. výběr telekomunikačního operátora či operátorů je věcí uživatele, stejně jako výběr a správa koncových zařízení, která jsou nutná k provozu služby. Za provádění zálohování dat na svém koncovém zařízení je výlučně zodpovědný uživatel. Odpovědnost za bezpečnost koncového zařízení nese výhradně uživatel.

6.4. Uživatel je oprávněn neplacené zkušební služby pbxspace používat jen s jedním jediným uživatelským účtem.

6.5. Uživatel je povinen provádět platby v takové výši a s takovými identifikačními údaji, které mu nabídne webové rozhraní informačního portálu během objednávky. Dále je povinen provádět platby v tom pořadí v jakém mu byly vygenerovány. V opačném případě se zavazuje k zaplacení manipulačního poplatku podle „Ceníku speciálních úkonů“.

6.6. Uživatel je povinen veškeré údaje během registrace své osoby a objednávání příslušné služby uvést úplně a pravdivě. Uživatel je povinen jakoukoliv změnu registračních údajů neodkladně zanést do svého uživatelského rozhraní, a to nejpozději do 7 dní od změny. Pokud to není možné, je povinen to ve stejné lhůtě dát poskytovateli na vědomí e-mailovou zprávou na support@pbxspace.eu.

6.7. Uživatel je povinen zajistit pravidelnou kontrolu a výběr doručené pošty od poskytovatele na jím uvedený e-mail. V opačném případě se uživatel vystavuje nebezpečí, že nebude informován o podstatných okolnostech, souvisejících s poskytováním objednaných služeb (např. porušování povinností uživatele aj.). Neinformovanost uživatele v důsledku nesplnění této podmínky nezakládá vůči poskytovateli žádnou odpovědnost za případné problémy uživatele s řádným využíváním objednaných služeb.

6.8. Uživatel je zodpovědný zamezit nedovolenému přístupu třetích osob na jeho koncové zařízení a jeho data. Odpovědnost za zneužití služeb pbxspace nese výhradně uživatel, který tím odpovídá za způsobené škody v plném rozsahu. Poskytovatel poskytuje pouze oprávnění přístupu k těmto službám.

6.9. Uživatel se zavazuje se svými přístupovými parametry nakládat jako s důvěrným údajem. Nabude-li uživatel podezření, že se třetí osoba nedovoleně dozvěděla jeho přístupová data, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit poskytovateli e-mailem na support@pbxspace.eu. I když hlavní zodpovědnost leží u zákazníka, poskytne poskytovatel uživateli na požádání příslušnou technickou pomoc co se zjištění příčiny a eliminace možných nežádoucích účinků týče. V rámci této technické podpory přísluší poskytovateli finanční odškodnění podle „Ceníku speciálních úkonů“.

6.10. Uživatel je povinen ohlásit případnou poruchu služby podle bodu 9.4 těchto podmínek.


7. Práva, povinnosti a odpovědnost poskytovatele

7.1. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za obsah a využití objednaných služeb.

7.2. Poskytovatel neručí za žádné, ani následné škody, které uživateli vznikly neposkytnutím nebo vadným poskytnutím objednané služby.

7.3. Poskytovatel upozorňuje na fakt, že veškerá data mohou být internetem přenášena v nechráněné a nešifrované formě. Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby v přenosu, porušenost dat nebo za bezpečnost údajů během přenosu prostřednictvím prostředků jiných subjektů.

7.4. Poskytovatel garantuje dostupnost služby pbxspace podle bodu 9.2 těchto podmínek.

7.5. Poskytovatel je povinen hlásit poruchy služby podle bodu 9.3 těchto podmínek.

7.6. Poskytovatel je povinen zveřejnit na svém internetovém portálu aktuální znění dokumentů uvedených v bodě 11.1 těchto podmínek.

7.7. Poskytovatel se zavazuje v maximální míře jemu možné, zveřejnit na internetovém portálu údaje ke správnému nastavení a provozu vhodných koncových zařízení, které jsou nezbytné ke správnému využívání služeb pbxspace.

7.8. Poskytovatel se zavazuje na informačním portálu zveřejnit významné technické rady a triky související s nabízenými službami.

7.9. Poskytovatel se výslovně distancuje od obsahu stránek veškerých internetových odkazů (tzv. „links“), které přímo nebo nepřímo souvisí s nabídkou služeb pbxspace. Poskytovatel nepřebírá jakoukoliv zodpovědnost za obsah internetových stránek na těchto odkazech. Za obsah těchto stránek jsou zodpovědní výlučně jejich provozovatelé.

7.10. Pokud uživatel hrubě poruší podmínky provozování služby podle bodu 6.2., je poskytovatel oprávněn veškeré materiály a data, která jsou v rozporu s ustanovením 6.2. odstranit, stejně jako zahájit taková opatření, která zamezí dalšímu porušováni povinností podle bodu 6.2.

7.11. Poskytovatel si vyhrazuje právo zpřístupnit jeho internetový portál i pod jinými národními či nadnárodními doménami.


8. Omezení přístupu ke službám pbxspace

8.1. Poskytovatel si vyhrazuje právo omezit nebo dočasně odepřít uživateli přístup ke službám pbxspace, a to bez nároku na náhradní plnění, pokud tento neúmyslně zapříčiní poruchu či omezení jakékoliv části služby. Poskytnutí služby může být přerušeno až do doby odstranění závady. Uživatel se zavazuje poskytovateli uhradit poplatek za obnovení přístupu ke službě podle „Ceníku speciálních úkonů“.

8.2. Poskytovatel si vyhrazuje právo okamžitě zrušit bez náhrady a předchozího upozornění službu pbxspace (včetně uživatelského účtu) těm uživatelům, kteří službu prokazatelně využívají v rozporu s odst. 6.2. Jedná se zejména o uživatele, kteří:
a) úmyslně nebo z nedbalosti podporují či umožňují jakoukoliv nelegální činnost, nebo se do ní zapojují
b) porušují práva na ochranu osobnosti, práva vlastnická a autorská
c) narušují bezpečnost systému pbxspace ve snaze získat neoprávněný přístup
d) neoprávněně testují zranitelnost sytému pbxspace
e) porušují bezpečnostní a ověřovací procedury bez výslovného souhlasu poskytovatele
f) zasahují do služeb poskytovaným jiným uživatelům
h) umožňují využívání objednaných služeb třetím osobám bez výslovného souhlasu poskytovatele
Uživatel se zavazuje v těchto případech zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 500 CHF, přičemž nárok poskytovatele na náhradu vzniklých škod tím není dotčen.

8.3. Poskytovatel je oprávněn omezit nebo odepřít přístup ke službám takovému uživateli, vůči kterému má nevyrovnané pohledávky. Po úplném zaplacení všech pohledávek bude zákazníkovi přístup obnoven s tím, že za dobu kdy mu byl přístup omezen či odepřen mu nenáleží žádná náhrada.

8.4. Poskytovatel je oprávněn zrušit účet uživateli, který je v prodlení s hrazením svých závazků vůči poskytovateli déle než 14 dní. Tím není dotčeno právo poskytovatele na náhradu dlužné částky a všech souvisejících i následných škod.


9. Hlášení a odstraňování poruch, reklamace služeb

9.1. Při poskytování objednaných služeb pbxspace může docházet k občasnému snížení kvality, dočasnému omezení, popř. přerušení poskytování objednaných služeb.

9.2. Poskytovatel garantuje na jeho technickém zařízení roční dostupnost služby pbxspace ve výši 99,9%, a to 365 dní v roce a 24 h denně. V opačném případě je poskytovatel povinen bezplatně prodloužit přiměřeným způsobem délku užívání služby.

9.3. Poskytovatel je povinen neprodleně ohlásit poruchu služby či plánovanou změnu ve funkčnosti služby oznámením na internetového portálu nebo přímo uživateli e-mailem.

9.4. Uživatel je povinen ohlásit poruchu služby neprodleně po jejím zjištění. Poskytovatel předpokládá, že uživatel před ohlášením poruchy provedl kontrolu svého koncového zařízení a že zkontroloval nastavení služeb pbxspace v souladu s platným administrátorským a uživatelským manuálem. Ohlášení poruchy lze provést pouze e-mailem na adresu: support@pbxspace.eu.

9.5. Poskytovatel se zavazuje prokazatelně existující poruchy služby odstranit v pracovní dny nejpozději do 24 hodin od jejího nahlášení uživatelem, pokud mu v tom nezabrání objektivní důvody, zejména přerušení dodávky elektrické energie, vyšší moc apod. Toto se nevztahuje na poruchy zaviněné uživatelem. Za odstranění závady je považován okamžik obnovení funkčnosti služby pbxspace. Pokud k odstranění závady nedojde do 24 hodin (vyjma dnů pracovního volna a svátků), má zákazník nárok na úpravu expiračního data služby o příslušné časové období, po které mu byl bez jeho zavinění přístup k užívání objednaných služeb odepřen, a to na základě e-mailové žádosti zaslané na support@pbxspace.eu. Ujednání odstavce 9.2 má nicméně přednost.

9.6. Náklady na odstranění závady ve funkčnosti služby pbxspace nese poskytovatel s výjimkou případů, kdy závadu způsobil zákazník. V takovém případě je zákazník povinen uhradit poskytovateli náklady na odstranění závady podle platného „Ceníku speciálních úkonů“.

9.7. Reklamaci případných rozporů mezi provedenou platbou a generovaným daňovým dokladem je nutno provést nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla platba provedena.


10. Změny Všeobecných podmínek a služeb

10.1. Poskytovatel je oprávněn tyto Všeobecné podmínky kdykoliv změnit nebo doplnit. Sdělí-li zákazník e-mailem na info@pbxspace.eu svůj nesouhlas se zněním aktualizovaných Všeobecných podmínek do 28 dní po jejich zveřejnění na internetovém portále poskytovatele, je toto automaticky považováno jako vypovězení smluvního vztahu ze strany zákazníka, a to k datu vstupu změn či doplňků Všeobecných podmínek v platnost. V opačném případě vstupují nové Všeobecné podmínky automaticky v platnost 28. den po jejich zveřejnění.

10.2. Změny a doplňky Všeobecných podmínek ve prospěch uživatele, které vstoupily v platnost po uzavření smlouvy se nestávají automaticky součásti Všeobecných podmínek a to ani tehdy pokud jsou uživateli známy. Výjimkou jsou pouze změny a doplňky Všeobecných podmínek ve prospěch uživatele, které danému uživateli e-mailem potvrdil poskytovatel.

10.3. Poskytovatel je oprávněn provádět zhodnocení poskytovaných služeb (upgrade) bez předchozího oznámení zákazníkovi. Při tom nedochází ke změně předplatného, ani ke změně smluvního ujednání. Může dojít ke změně označení (názvu) zhodnocené služby. Poskytovatel garantuje funkčnost pouze u těch zhodnocených služeb, kde technologie na straně uživatele umožňuje příslušný upgrade.

10.4. Nezpoplatněné služby pbxspace mohou být ze strany poskytovatele kdykoliv zrušeny, změněny anebo nabídnuty uživateli za úplatu. Uživatel nemá právo na jakékoliv odškodnění či náhradní plnění.


11. Všeobecná ustanovení

11.1. Nedílnou součástí těchto Všeobecných podmínek jsou následující dokumenty, které jsou dostupné na internetovém portálu poskytovatele:
a) Popis služeb pbxspace, tj. aktuální parametry jednotlivých služeb
b) Ceník služeb pbxspace
c) Ceník speciálních úkonů v rámci poskytování služeb pbxspace

11.2. Tyto Všeobecné podmínky a dokumenty uvedené v bodě 11.1 mohou existovat ve více jazykových verzích, přičemž při nesrovnalostech je právně závazná německá verze.

11.3. Uživatel souhlasí, že bude používat kteroukoliv ze služeb pbxspace, poskytovaných dle řádné registrace, pouze pro své vlastní potřeby. Jakékoliv poskytováni služeb uživatelem třetím stranám je bez písemného souhlasu poskytovatele striktně zakázáno.

11.4. Práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy mohou být přenesena na třetí osobu pouze po předchozím výslovném svolení druhé smluvní strany.

11.5. Zaměstnanci poskytovatele nejsou oprávněni poskytovat uživateli ústní nebo písemné smluvní dodatky či jiná ujištění, která by byla nad rámec těchto Všeobecných podmínek.

11.6. Uživatel prohlašuje, že se řádnou autorizovanou registrací na stránkách poskytovatele www.pbxspace.eu seznámil s platnými podmínkami poskytovatele pro poskytování služeb, zejména s nároky na požadované technické parametry koncových zařízení, způsobem užívání služeb, úhradou poplatků, odstraňování závad, uplatňováním práv z odpovědnosti za vady a že s nimi v celém rozsahu bez výhrad souhlasí.

11.7. Po dobu poskytování služeb uděluje uživatel poskytovateli oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat jeho osobní údaje, uvedené v registračním formuláři objednané služby pro účely informačních a účtovacích systémů poskytovatele a pro komunikaci s uživatelem. Poskytovatel se zavazuje neposkytovat osobní údaje uživatele žádným jiným třetím osobám s výjimkou povinností, vyplývajících ze švýcarských právních předpisů. Správcem osobních údajů uživatele uvedených v registračním formuláři, je poskytovatel.

11.8. Komunikačním kanálem je mezi oběma smluvními stranami elektronická pošta (e-mail). Komunikačním jazykem je německý jazyk, pokud se obě strany e-mailem nedohodnou jinak.

11.9. Vzájemný vztah (včetně těchto Všeobecných podmínek) smluvních stran se řídí výhradně švýcarskými právními předpisy. Použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží z 11. dubna 1980 je vyloučeno. Místem sporu pro veškeré právní spory plynoucí nebo v souvislosti se vzájemným vztahem obou smluvních stran je výhradně švýcarský soud místně příslušný podle sídla poskytovatele. Poskytovatel je ale též oprávněn zažalovat uživatele v místě jeho sídla/bydliště.

11.10. Mělo-li by být některé ujednání těchto Všeobecných podmínek nebo jejích součástí neúčinné, neznamená to, že jsou tyto dokumenty neplatné jako celek. Naopak, na místo toho se použije takový výklad, který se nejvíce shoduje s účelem a smyslem předmětného neúčinného ujednání. Tj. takové ujednání, které by obě smluvní strany jinak dohodly, kdyby si již dříve byly vědomy neúčinnosti příslušného ujednání. To samé platí i pro případ neúplnosti těchto smluvních podmínek.


Last update: 6. 12. 2008Price list of special operations

The premature termination of the contractual relationship at the customer's request: 70 CHF
Trace and/or acceptance or refuse of mismatch made payment.: 50 CHF
Service defect elimination caused by the customer: 200 CHF
Access restoration to the service after inadvertently caused defects by customer: 50 CHF
Restoring the account after the disclosure of authentication data: 80 CHF


Last update: 22. 10. 2008