en | ge

Legal info

Usage terms of www.pbxspace.eu

This web site www.pbxspace.eu is owned and operated sites by Unified Communications AG (hereinafter referred to as Provider), at address Altgasse 82, 6340 Baar, Switzerland, which is in accordance with Swiss law entitled to exercise property rights to this web site. Before using this site, read the following conditions. Your entry to the web site www.pbxspace.eu, including the use of its materials, is subject to compliance with these conditions. If you do not agree to these conditions, please leave this site and do not use any materials that you have got from this web site.


Only Provider is authorized to modify or supplement these conditions. Provider reserves the right to change these conditions at any time without prior notice, and therefore is recommended ongoing and regular monitoring of this link. In addition, the link to current wording is available on each web site at bottom left under "legal info". If you use our site after the publication of the changes, it means that you agree with these changes.


These conditions of usage of www.pbxspace.eu web site may exist in multiple languages, when in case of irregularities German version is legally binding. Usage and entry to this website is governed by and construed in accordance with Swiss law.


Any informations on this web site is for reference only and are not legally binding. The publication of any data or information on the website, with the exception of those circumstances, not be considered as an act towards creating a legal relationship between the Provider and user of the web site, unless in individual cases explicitly stated otherwise.


Can I use these pages?

Yes, if you are older than 18 years and agree wholeheartedly with these conditions of use.

How can I use these pages?

Access to and usage of this website is free of charge. Some pages are available only after the registration after entering a username and password. Wbe site is designed for Internet Explorer 6 and higher, Mozilla Firefox, Opera. In other browsers can not guarantee the accuracy of views. The most appropriate display resolution is 1024×768 and above. Content page presentation is created using XHTML 1.1, a visual presentation of the page using CSS 2.

Can I contribute to change the content of these pages?

Zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu provozovatele do obsahu či technické podstaty stránek je zakázáno. Právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto stránek má pouze provozovatel.

Shall apply to these sites protective rights?

Veškerý obsah i forma stránek www.pbxspace.eu (text, video, zvuky, obrázky, fotografie, grafika,design stránek) je předmětem ochrany autorských práv a předmětem ochrany v režimu patentů či servisních a ochranných známek.

Who is the bearer of protective rights for these pages?

Nositelem autorských práv a dalších práv k materiálům na těchto internetových stránkách je společnost Unified Communications AG, pokud není výslovně uvedeno jinak.

Can I use the contents of pages for my personal use?

Jste oprávněni si stahovat a reprodukovat materiály na této internetové stránce pouze pro vaši osobní potřebu za předpokladu, že u nich použijete následující oznámení o autorském právu:
© Unified Communications. All rights reserverd.

Ty části stránek, u kterých je uvedeno, že ochranná práva patří třetí straně, nejste oprávněni používat ani pro osobní potřebu!

How can I use these pages for public or commercial purposes?

Užívat stránky či jejich jednotlivé součásti jinak než pro vlastní potřebu není bez předchozího písemného souhlasu provozovatele dovoleno, pokud to není u jednotlivých částí stránek v textu stránek výslovně povoleno.

I can create links to the web pages from other web sites?

Ano, ale tyto odkazy musí musí splňovat následující podmínky:
• Mohou odkazovat na obsah těchto stránek, nesmí ho však replikovat.
• Nesmí naznačovat, že společnost Unified Communications AG schvaluje dané stránky či produkty.
• Nesmí nesprávně prezentovat vztah ke společnosti Unified Communications AG.
• Nesmí obsahovat nepravdivé informace o produktech a službách společnosti Unified Communications AG.
• Nesmí bez svolení používat logo společnosti Unified Communications AG.
• Nesmí obsahovat obsah, který by mohl být vykládán jako nechutný, urážlivý nebo kontroverzní, a měly by obsahovat pouze obsah vhodný pro všechny věkové skupiny.

What I have to take care when using e-mail addresses listed on these pages?

Provozovatel neručí za správnost jakýchkoliv informací a dokumentů zasílaných prostřednictvím elektronické pošty. Provozovatel dále neručí, že obdrží či odpoví na všechny zprávy zaslané na e-mailové adresy uvedené na těchto stránkách.
Uživatel souhlasí s tím, že nezneužije na těchto stránkách uvedené e-mailové adresy k jakékoliv činnosti, která by mohla být považována za nezákonnou, poškozující ostatní nebo zakládala občanskoprávní odpovědnost.
Takové činnosti zahrnují, avšak neomezují se pouze na činnosti:
• při nichž dochází k přenosu protiprávních, výhrůžných, zastrašujících, obscénních, sexuálně explicitních, pornografických, nenávistných, rouhavých, nactiutrhačných či pomlouvačných informací
• při nichž dochází k přenosu nevyžádaných mailů či spamování
• při nichž se rozšiřují či používají viry
• při kterých dochází k porušení jakéhokoliv zákona, nařízení či předpisu
• při kterých jsou poškozena jakákoliv zákonem chráněná majetková a podobná práva

It is the site contents for the operator legally binding?

Provozovatel na těchto stránkách poskytuje aktuální a přesné informace, ale tyto informace jsou poskytovány „tak, jak jsou“ bez jakékoliv záruky. Provozovatel není odpovědný za žádné tiskové chyby nebo nepřesnosti na těchto stránkách. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto internetových stránkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody jakéhokoliv druhu, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním stránek www.pbxspace.eu. Provozovatel neposkytuje žádné záruky ohledně toho, že tato internetová stránka bude provozována bez přerušení či chyb nebo že vady budou napraveny. Provozovatel dále neodpovídá za to, že tato internetová stránka je slučitelná s vaším počítačovým vybavením nebo že tato internetová stránka nebo její server je bez chyb či virů, červů a trojských koňů, a provozovatel neodpovídá za žádné škody, které případně utrpíte v důsledku takových vad.
Provozovatel přebírá některé z informací publikovaných na stránkách www.pbxspace.eu z jiných zdrojů, které jsou uvedeny. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek třetích subjektů, které lze navštívit prostřednictvím stránek www.pbxspace.eu. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím stránek www.pbxspace.eu. Poskytovatel není dále zodpovědný za žádné škody vyplývající z používání, úprav, rozšiřování, kopírování, distribuci nebo stažení materiálů na tomto webu, za potíže vzniklé v souvislosti s problémy se sítí internet nebo v jiných dalších případech.

What I bind myself if I breach these conditions?

Pokud porušíte jakýmkoliv způsobem tyto podmínky, zavazujete se podrobit soudní pravomoci soudů Švýcarské konfederace nebo soudní pravomoci toho státu, u jehož místně příslušného soudu byla podána žaloba, jejíž místní příslušnost je založená na platných mezinárodních dohodách mezi Švýcarskou konfederací a příslušným státem. Dále se zavazujete v plné míře uhradit veškeré škody vzniklé provozovateli v důsledku porušení těchto podmínek z vaší strany.

How is it handled with my personal datas?

An integral part of these conditions is the "Privacy Policy", which is available through the link on each page in the left bottom corner.


Last update: 23. 10. 2008